top of page
Forum romanum.jpg

Informasjon

REISEVILKÅR

 

1. BESTILLING OG BETALING
Den reisende må betale et depositum ved påmelding. Restbeløpet skal deretter betales innen 60 dager før avreise. Påmeldingen er bindende når depositum er innbetalt. Dersom påmelding skjer nærmere enn 60 dager før avreise forfaller hele reisens pris til betaling umiddelbart, og påmelding er bindende fra det tidspunktet den reisende har meldt seg på en reise (skriftlig eller muntlig) hos Reiseakademiet.
Dersom depositum og/eller restbeløp ikke er inne på Reiseakademiet sin bankkonto innen 2 dager etter forfall, kan arrangør heve avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling har skjedd innen forfall.
Den reisende må selv sørge for avbestillings- og reiseforsikring. 
Den reisende har ansvar for å gi korrekt og fullstendig informasjon (navn som i pass, e-postadresse, postadresse).

Vilkår i dette punktet avviker fra normalen beskrevet i Alminnelige vilkår for pakkereiser. Dette pga garantier og forpliktelser til våre underleverandører.

2. BESTILLINGENS OMFANG
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom Reiseakademiet og den reisende. Ved vurdering av hva som er avtalt, ligger bestillingsbekreftelsen til grunn, samt det som er skrevet i programmet for reisen, annonser og på nettsidene. Vi tar forbehold om mindre endringer i dagsprogram i den grad disse endringene ikke er til vesentlig ulempe for den reisende. Se også pkt. 6. Dersom bestillingen fraviker programmet eller omfatter tilleggsytelser som for eksempel enkeltrom, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig. Det påløper gebyr ved endringer i bestillingen som avviker fra det oppsatte programmet og for tilleggsbestillinger, eksempelvis tilslutningsfly, tidligere utreise/senere retur og annen romtype enn det som er inkludert.

3. INFORMASJON TIL DEN REISENDE
Ved bestilling, eller senest ved oversendelse av reisedokumentene, skal den reisende opplyses om følgende:
a) Reisemål, reiserute, varighet, transportmidler, navn på bosteder, måltider som er inkludert i prisen, aktiviteter og utflukter som er inkludert i prisen, minimums-størrelsen på gruppa, hvilket språk guiden vil bruke, og og oppmøtetid og -sted før avreise. Denne informasjonen finnes under hver tur på Reiseakademiet sine hjemmesider. 
b) Navnet til Reiseakademiet, e-postadresse, postadresse og telefonnummer.
c) Totalprisen på pakkereisen og hvilke regler som gjelder for betaling og avbestilling.
d) Antall reisende som er nødvendig for at reisen skal gjennomføres og påmeldingsfristen for reisen.
e) At den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og reise- og avbestillingsforsikring. 
f) De alminnelige og spesielle vilkårene som gjelder for reisen, og hvor disse er å finne. Dersom det for den aktuelle reisen skal gjelde vilkår som avviker fra de alminnelige vilkårene, skal dette komme tydelig frem.
g) At Reiseakademiet i enkelte tilfelle har rett til å øke prisen (se pkt. 6).
h) Reiseakademiet utarbeider en enkel navneliste med navn på de reisende. Listen sendes ut til alle i gruppa før avreise, og man kan ikke reservere seg mot å stå på en slik liste.

4. AVBESTILLING
Følgende regler gjelder ved avbestilling: 
a) Ved avbestilling mer enn 105 dager før avreisedagen mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 700,- pr. person.
b) Ved avbestilling f.o.m. 105 til 60 dager før avreisedagen beholder Reiseakademiet det innbetalte depositumet.
c) Ved avbestilling mellom 40 og 60  før avreise refunderes 50 % av reisens pris

d) fra og med 40 dager og frem til avreise, eller dersom den reisende ikke møter til avgang/mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, refunderes intet. .
Kredittkortgebyr refunderes ikke ved avbestilling. Heller ikke spesialbestilte ikke-refunderbare utgifter.
For den reisendes plikter vedrørende avbestillingsforsikring, se pkt. 8. Reiseakademiet tilbyr ikke egen avbestillingsforsikring. Slik forsikring kan bestilles via ditt forsikringsselskap.


5. ENDRING AV BESTILLING, OVERDRAGELSE
Reisende har rett til å overdra en reise til en annen person mot å betale Reiseakademiet de merkostnader dette medfører. Reiseakademiet skal underrettes om endringen i rimelig tid før avreise, senest 40 dager før avreise.
Bestilling av tilslutningsfly må foretas ved påmelding. Etterbestilling av slik tilslutning kan medføre høyere priser, eller i verste fall ingen tilgang på seter. Ved utsendelse av tilbud på tilslutningsfly, kan Reiseakademiet ikke garantere pris og ledige seter før den reisende har bekreftet tilbudet skriftlig via e-post eller SMS innen den gitte fristen og flyselskapet har bekreftet prisen.

6. ENDRINGER I PRIS, YTELSER M.M.
Vi tar forbehold og endring i priser og ytelser m.m. som er nevnt i programmet eller kunngjort på annen måte.
Prisforhøyelse kan bare skje på grunnlag av nye eller økte skatter og avgifter, endret valutakurs eller økt pris på drivstoff.
Prisforhøyelse må ikke overstige de faktiske kostnadene, og varsel må være mottatt av den reisende senest 20 dager før avreisedagen. Dersom prisforhøyelsen utgjør mer enn 10% av pakkeprisen, kan den reisende annullere reisen og få hele det innbetalte beløpet refundert. Retten til annullering faller bort dersom den reisende ikke sender melding om avbestilling til Reiseakademiet innen angitt frist. Passivitet anses som aksept av endringene.

 

Endringer av flytider: Informasjon om flytider og flyselskap for hver enkelt tur, er foreløpige. Flyselskapene kan gjøre endringer før avreise. Reiseakademiet korrigerer flytidene dersom endringene skjer etter at bestilling er gjort. Kunden vil få informasjon om dette direkte av Reiseakademiet dersom endringene er vesentlige. Kostnader som følge av endrede flytider dekkes ikke av Reiseakademiet.
Dersom reiseleder/guide av personlige årsaker blir forhindret fra å delta på turen, har Reiseakademiet rett til å sette inn en annen kvalifisert reiseleder/guide uten at dette fører til prisreduksjon.


7. REISEAKADEMIET SINE PLIKTER
Reiseakademiet er ansvarlig for at de avtalte tjenester leveres på en tilfredsstillende måte etter pakkereiselovens kapittel 5. Dette innebærer blant annet plikt og rett til å rette en mangel, å tilby alternative reisetjeneste, eller å sørge for hjemtransport dersom det ikke er mulig å rette mangelen.

Reiseakademiet skal yte passende hjelp til den reisende i vanskelige situasjoner etter pakkereiseloven § 36. Dette går blant annet ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter, konsulær bistand og å hjelpe med å opprette fjernkommunikasjon og med å finne alternative reisetjeneste.

8. DEN REISENDES PLIKTER

Den reisende plikter :

- å oppgi fullt navn som i passet, ved bestilling.

- å lese programmet for turen, i tillegg til de opplysninger som sendes før avreise.

- å sette seg inn i reisevilkårene og det som er skrevet under «viktig reiseinformasjon» på nettsiden til Reiseakademiet.

- å ha egen reiseforsikring. 

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. Vi gjør oppmerksom på at reiselederne ikke kan yte særskilt assistanse til noen av deltagerne under reisen. Den reisende plikter å rette seg etter de regler som er gitt av offentlige myndigheter og Reiseakademiet sine representanter, og må ikke opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Den reisende må være i tilstrekkelig god fysisk form og ellers skikket til å kunne delta på reisen. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise.

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Sykdom-allergier-dietter: Ved bestilling plikter den reisende å opplyse om spesielle behov. Vi gir beskjed til våre agenter/leverandører, men kan ikke ta ansvar for måltiders sammensetning. Vi anbefaler dere med allergier å være forsiktig og observante, og å stille spørsmål ved hvordan maten er tilberedt. Den reisende er selv ansvarlig for å ta med seg nødvendige medisiner og resepter. 


Betaling: Den reisende skal betale det avtalte beløp innen forfall. Forsinket betaling anses som vesentlig mislighold og gir Reiseakademiet rett til å heve (annullere) bestillingen. Dersom depositum og/eller restbeløp ikke er kommet inn på Reiseakademiet avtalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling har skjedd innen forfall.

Den reisende plikter å holde seg orientert om avganger og rette seg etter beskjeder gitt av  Reiseakademiet, transportør, lufthavn e.l.

Sykdom og hjemreise: Dersom den reisende ikke er forsikret (eller forsikringen ikke dekker sykdoms-/skadetilfellet) må  den reisende selv dekke alle utgifter i denne forbindelse, slik som lege, sykehus, egen hjemtransport e.l.

9.  REISEAKADEMIET SIN RETT TIL Å AVLYSE REISEN
Reiseakademiet kan avlyse en reise dersom:
Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltakere til en tur. Turen kan avlyses frem til 40 dager før avreise.

Det oppstår uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som gjør at pakkereisen ikke kan gjennomføres (krig, naturkatastrofer, endrede reiseråd e.l.).
Reiseleder blir utsatt for alvorlig sykdom, skade eller død, og det ikke er mulig å finne erstatning innen rimelig tid før avreise.
Når en reise blir avlyst, har den reisende krav på full refusjon. Tilbakebetaling skal i alle tilfeller gjøres til den reisende, uten ubegrunnet opphold og senest 14 dager etter at avtalen opphørte. Den reisende har ikke rett til erstatning utover dette.

10. DEN REISENDE SIN RETT TIL ANNULLERING
Reisen kan avbestilles dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende begivenheter på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen starter. Det skal være rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen starter. Slik avbestilling betinger at Utenriksdepartementet advarer mot å reise til det aktuelle reisemålet/-ene i reiserådene deres. Ved avbestilling av årsakene nevnt over tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

Prisøkning etter pkt. 6 øker kostnadene til turen med mer enn 10 %.

11. MANGLER
Den reisende plikter å gi beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel ved reisen. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, må den reisende reklamere på stedet, til reiseleder, slik at disse blir gitt en mulighet til å rette opp mangelen. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan det klages skriftlig til Reiseakademiet senest to uker etter hjemkomst. Hvis klagen ikke løses tilfredsstillende for passasjer eller Reiseakademiet, kan saken henvises til Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser. 

 

12. PRISAVSLAG
Dersom mangelen ikke blir rettet på tilfredsstillende måte, har den reisende krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, jf. pkt. 15. Prisavslaget blir fastsatt med utgangspunkt i reisens pris og tilsvarer omfanget til mangelen.

13. AVBRUDD OG ENDRINGER
Reiseakademiet  er ikke ansvarlig for mangler, avbrudd og endringer som skyldes uunngåelige og ekstraordinære forhold som krig, terrorisme, vesentlige risikoar for helse som utbrudd av en alvorlig sykdom på reisemålet, naturkatastrofer som flom, jordskjelv eller værforhold som gjør det umulig å foreta ei trygg gjennomføring av pakkereisen. Ved vurdering av om hevingsgrunn er til stede, skal det legges vekt på hva norske styresmakter anbefaler.

14. KLAGEFRIST
Dersom den reisende mener at det foreligger en mangel, plikter man å gi Reiseakademiet melding så snart som mulig. Klage må fremmes på stedet dersom mangelen oppdages etter at pakkereisen er påbegynt, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å klage senere.


15. REISEGARANTI
Reiseakademiet er medlem av Reisegarantifondet, og stiller lovpålagt garanti slik at de reisende får refundert sine innbetalinger og/eller alternativ hjemreise dersom arrangøren går konkurs. Se også Reisegarantifondet sine sider www.rgf.no.


16. TVISTER
Dersom det oppstår tvist mellom Reiseakademiet og den reisende angående inngått avtale eller reisevilkåra til Reiseakademiet, og tvisten ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for pakkereiser. Fristen for dette er 4 veker etter at endelig svar fra Reiseakademiet. Reiseakademiet  skal opplyse om denne fristen.
Se ellers Pakkereiselova og Alminnelige vilkår for pakkereiser.

17. ANSVAR VED REISER MED FLY
Reiseakademieter bare ansvarlig for innholdet i våre program.
Alle reiser med fly er underlagt reglene i Warszawa-konvensjonen av 1929.

18. REISENS VARIGHET
Av praktiske årsaker angir vi reisens lengde etter utreise- og hjemkomstdag selv om en reise starter om kvelden og/eller avsluttes om morgenene. Reisens lengde er derfor ikke alltid hele dager.

19. DIVERSE
Del i dobbeltrom:
Reisende som har bestilt del i dobbeltrom må betale enkeltromstillegg dersom det ikke er andre deltakere på turen med samme ønske. Det er ikke Reiseakademiet sitt ansvar å finne andre reisende som man kan dele rom med.
Enkeltrom:
Tilgang på enkeltrom er begrenset, og Reiseakademiet kan ikke garantere at det alltid er kapasitet på slike rom.
Twin-rom (rom med separate senger):
Dersom man har ønske om dobbeltrom med 2 separate senger må dette opplyses ved påmelding.

 

Disse vilkårene er utarbeidet i tråd med Lov om Pakkereiser og reisegaranti av 15.06.2018 Nr.32, Alminnelige Vilkår for Pakkereiser utarbeidet av Forbrukerombudet (oppdatert 01.07.2018) og retningslinjer fra Reisegarantifondet og Pakkereisenemnda.
Du finner pakkereiseloven på www.lovdata.no

Reisevilkårene gjelder fra 1. mai 2019

FORSIKRINGER

 

Den reisende plikter å ha egen reiseforsikring. Forsikringen bør inneholde en avbestillingsforsikring som er gyldig fra bestillingstidspunktet.

 

 

PERSONVERN

 

FORMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

 

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN
Informasjon om navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, eventuelle allergier, eventuelle spesielle behov relevant for reisen, passopplysninger og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

 

INNHENTING AV OPPLYSNINGER
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

 

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TJEDJEPART
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere (f.eks. hoteller, agenter og flyselskap)

 

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

 

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

bottom of page